Informace

Před zápisem dítěte do naší MŠ prosíme rodiče, aby se seznámili se  školním řádem a kritérii pro přijetí.

Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY TUCHOŘICE pro školní rok 2019/2020 se bude konat 7. a 9. května 2019, kdy se odevzdává vyplněný evidenční list, který bude k vyzvednutí v MŠ nebo ke stažení na této stránce. Žádost o přijetí budete vyplňovat přímo u zápisu.

Zápis bude probíhat v budově ZŠ.

 

K zápisu je třeba:

dostavit se s dítětem, které by mělo do MŠ nastoupit

- vzít s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců doklad o oprávnění k pobytu a rodný list s úředně ověřeným překladem)

- donést kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

- mít řádně vyplněný evidenční list s vyjádřením lékaře

O přijetí nebo nepřijetí dítěte rozhodne ředitelka školy do 30 dnů v souladu s ustanovením § 34, § 165 odst. 2 písmeno b), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, tj. na vstupních dveřích MŠ a webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno zásilkou do vlastních rukou žadatele.

tisk